De sylalvestêdetocht
Start op 25-06-2021 om 06:00
Oanmelde fanôf 11-11-2020 om 11:11
Yn it wykein fan 5-7 juny 2020 soe de 8e edysje fan de sylalvestêdetocht by de 11 stêden del gean. Mar jim begripe it al, troch de koroanakrisis kinne der op dit stuit gjin wedstriden útskreaun wurde. Wy hoopje dat it ús oar jier wer wat mear foar de wyn giet...

Recreatieschap Marrekrite Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Voor iedereen die van de Friese natuur houdt In hardstikkene goed doel Aldhaven 4 Foppe Warkumer ierdewurk