De sylalvestêdetocht
Start op 25-06-2021 om 19:25
Oanmelde oant 18-06-2021 om 11:11
Yn it wykein fan 25-27 juny 2021 sil de 9e edysje fan de sylalvestêdetocht by de 11 stêden del gean. Wy hoopje dat it ús mei de coronakrisis dit jier wer wat mear foar de wyn giet...

De ûndersteande studinteferienings gean de útdaging oan

F.F.J. Bernlef
Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker In hardstikkene goed doel Aldhaven 4 Foppe Recreatieschap Marrekrite Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt